Personas datu apstrādes principi

Portāla privātuma politika un personas datu apstrādes principi

SIA "Klientiem", reģistrācijas numurs LV40203554290, nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Šī dokumenta mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par interneta vietnē klientiem.lv personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Šajā lapā Jūs varat atrast visu detalizētu informāciju par personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas, ir:

Personas dati, kas ir nepieciešami darījumos ar portālu

Personas dati Pamatojums Apstrādes mērķis
Vārds, uzvārds Līgums starp aplalpošanas uzņemumu un SIA "Klientiem" Pakalpojums:
 • rēķina par komunālajiem pakalpojumiem nosūtišana uz noradīto adresi, ja dzīvokļa īpašnieks pieprasa šo pakalpojumu no namu pārvaldi.
Adrese Līgums starp aplalpošanas uzņemumu un SIA "Klientiem" Pakalpojums:
 • Rēķina par komunālajiem pakalpojumiem nosūtišana uz noradīto adresi, ja dzīvokļa īpašnieks pieprasa šo pakalpojumu no namu pārvaldi.
 • Rēķina par komunālajiem pakalpojumiem sagatavošana un nosūtišana.
Personas kods Līgums starp aplalpošanas uzņemumu un SIA "Klientiem" Pakalpojums:
 • Lietotāju identifikacija izmantojot eID vai bankas autorizāciju.
 • Rēķina par komunālajiem pakalpojumiem sagatavošana un nosūtišana.
Gadijumā, ja apkalpošanas uzņemums izmanto rēķiņa apmaksu online vai automatisko rēķiņa apmaksu, tas nodrošināts ar Paysera palidzību. Vairāk informācijas par Paysera personas datu apstrādi: Paysera privātuma politika
MandDzib.lv portāls nesaglabā jūsu datus lai nodrošināt rēķiņa apmaksu online.
Citi (pēc apkalpošanas uzņemumss noteikumiem), t.sk. rēķinā par komunālajiem pakalpojumiem Līgums starp aplalpošanas uzņemumu un SIA "Klientiem". Rēķins komunālajiem pakalpojumiem, iespējams, satur citus personas datus. Detalizēto informāciju par rēķina saturu var saņemt Jūsu namu parvaldē.
Pakalpojums:
 • Rēķina par komunālajiem pakalpojumiem nosūtišana uz noradīto adresi vai e-pasta adresi.
 • Rēķina par komunālajiem pakalpojumiem piejamība MansDzib.lv portalā un Klientiem.lv portalā.
E-pasta adrese #1 Datu subjekta piekrišana vai
Līgums starp aplalpošanas uzņemumu un SIA "Klientiem"
Saziņai:
 • attālinātā klientu apkalpošana paredz saziņu, izmantojot e-pastu, rēķina saņemšanai elektroniska formā. Izmantots gadijumā, ja apkalpošanas uzņemums izmanto šo Klientiem SIA pakalpojumu.
E-pasta adrese #2 Datu subjekta piekrišana Saziņai:
 • klients piekrīt saņemt savā e-pastā ziņas un jaunumus no Namu Parvaldes. Ziņu saņemšanas gadījumā pastāv iespēja atrakstīties no ziņu saņemšanas, ja klients turpmāk nevēlēsies ziņas saņemt.
 • Pakalpojuma lietošanas laikā: autorizēšanas brīdī, paziņojumu saņemšanas brīdī.
E-pasta adrese #3 Datu subjekta piekrišana Saziņai:
 • klients nosūta savā e-pastā adresu lai saņemt atbildi par portāla darbību ('Raktiet mums' funkcionalitāte).

Glabāšanas ierobežojums – personas datu glabāšanai tiek noteikti glabāšanas termiņi vai glabāšanas kritēriji, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (darba tiesību, grāmatvedības, elektronisko sakaru, arhīva jomā, kā arī attiecībā uz noilgumu), bet ne ilgāk kā tie nepieciešami noteikto datu apstrādes nolūku sasniegšanai un Uzņēmuma leģitīmo interešu ievērošanai un aizsardzībai. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām, glabāšanas kritērija iestāšanās vai leģitīmo interešu beigšanās datu subjekta dati tiek dzēsti.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek apstrādāti SIA Klientiem informācijas sistēmās, kā arī tos apstrādā attiecīga apkalpošanas uzņemuma darbinieki savu amata pienākumu izpildei. Citi datu saņēmēji:

Apstrādes vieta, datu glabāšana un aizsardzība

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), Vietnes izmantošana neparedz gadījumus, kad tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

SIA Klientiem glabā un apstrādā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams:

Datu subjekta tiesības

Saņemt informāciju, vai SIA "Klientiem" apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzam sūtīt jautājumus uz info@klientiem.lv.